ราคาบัตร
พ้อยที่ได้รับ
50
75
90
135
150
225
300
450
500
750
1,000
1,200